UPSi Veotingimused ja -kord

Käesolev versioon on juhendi avaldamise kuupäeval kehtiv versioon. Uute saadetiste puhul rakendatavat viimast versiooni saab aadressilt www.ups.com või UPSi esindusest.

1. Sissejuhatus

  1. Käesolevad tingimused („tingimused“) sätestavad alused, mille põhjal United Parcel Service („UPS“) pakke, dokumente ja ümbrikke („pakid“) transpordib. Käesolevaid tingimusi täiendab kehtiv UPSi teenuste ja hinnakirja juhend („juhend“). Juhend sisaldab UPSi teenuste kohta tähtsaid tingimusi, mida saatja peaks eelnevalt lugema ning mis moodustavad osa UPSi ja saatja vahelisest lepingust.
  2. Mõiste „UPS“ tähendab ja saatja poolt sõlmitava lepingu osapooleks on UPSi volitatud teenuse osutaja riigis, kus kaup vedamiseks üle antakse, kellega on võimalik saada kontakti aadressil 5 Avenue Ariane, 1200 Brüssel, Belgia (kuigi seda iseenesest ei tule võtta asukohamaa valikuna ega mingile kohtule jurisdiktsiooni andmisena). Samuti on see firma lõigus C loetletud konventsioonide kohaselt kauba (esimene) vedaja.
  3. Kui õhutranspordi puhul jääb lõplik sihtkoht teise riiki kui saatja või kui õhutranspordi jooksul tehakse peatus välisriigis, võidakse rakendada Varssavi konventsiooni. Varssavi konventsioon reguleerib ja enamusel juhtudest piirab veofirmade vastutust koorma kadumise või kahju või hilinemise suhtes. (Käesolevate tingimuste puhul tähendab „Varssavi konventsioon“, vastavalt sellele, mis kohaldamisele kuulub: (i) Rahvusvaheliste õhuvedude reeglite ühtlustamise 1929. aasta 12. oktoobril Varssavis allakirjutatud konventsioon või (ii) see konventsioon nagu parandatud või täiendatud muude protokollide või täiendavate konventsioonidega või (iii) 1999 aasta Montreali konventsiooni). Vaatamata vastupidisele, võivad rahvusvahelisele maanteeveole kehtida 19. mail 1956 Genfis sõlmitud rahvusvahelise kaupade maanteetranspordi lepingu konventsiooni („CMR“ konventsioon) tingimused.
  4. Saadetist võib transportida ükskõik milliste vahepeatuste kaudu, mida UPS vajalikuks peab. UPSil on õigus palgata alltöövõtjaid, kes osutaks teenuseid ja täidaks lepinguid nii tema enda kui ka tema teenistujate, agentide ja alltöövõtjate nimel ning kellele kõigile laienevad ka käesolevad tingimused.
  5. Käesolevates tingimustes tähendab „saateleht“ ühte UPSi saatelehte/veosaatelehte või vastuvõtmise dokumentatsioonis sama kuupäeva, aadressi ja teenindustasemega märgitud sissekandeid. Kõiki sama saatelehe alla koondatud pakke loetakse üheks saadetiseks.

2. Teenuste ulatus

Välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud eriteenuste suhtes, piirduvad UPSi poolt osutatavad teenused saadetise vastuvõtmise, transpordi, vajadusel tollimise ja kohaletoimetamisega. Saatja nõustub, et saadetised konsolideeritakse saatmiseks teiste saatjate saadetistega ning et UPS ei pruugi monitoorida kõigi üksiksaadetiste saabumist ja väljumist igas töötlusjaamas.

UPS ei ole universaalse postiteenuse osutaja ja tal on omal äranägemisel õigus keelduda mistahes talle vedamiseks üleantud paki vedamisest.

3. Veotingimused

Käesolev osa sätestab piirangud ja tingimused, mis kohalduvad UPSi poolt pakkide vedamisele. Samuti on siin seletatud, millised on tagajärjed, kui saatja annab vedada pakke, mis ei vasta käesolevatele tingimustele.

3.1 Teenuse piirangud ja tingimused

Pakid peavad vastama alltoodud lõikudes (i) kuni (iv) kirjeldatud piirangutele.

  1. Pakid ei tohi kaaluda rohkem, kui 31,5 kg või 70 kg (sõltuvalt riigist, kus saadetis UPSile veoks üle anti ja sihtkohariigist, nagu on kirjeldatud juhendis) või mille pikkus ületab 270 cm või mille pikkuse ja ümbermõõdu kogusumma ületab 419 cm.
  2.  Ühegi paki väärtus ei tohi ületada kohalikus valuutas 50 000 USD väärtusele vastavat summat. Lisaks, ühes pakis olevate mistahes juveelitoodete ja käekellade väärtus, välja arvatud nende puhul, mis ei ole väärisehted ega kellad, ei tohi ületada 500 USD väärtust kohalikus valuutas.
  3. Pakid ei tohi sisaldada juhendis keelatud esemete nimekirjas loetletud esemeid (kuigi esemete nimekiri ei pruugi nendega piirduda), k.a. harukordse väärtusega esemeid (nt kunstiteosed, antiiksed esemed, vääriskivid, margid, haruldased esemed, kuld ja hõbe), raha või edasiantavaid väärtpabereid (nt tšekid, vekslid, võlakirjad, hoiuraamatud, ettetasutud krediitkaardid, aktsiasertifikaadid või muud väärtpaberid), tulirelvi ja ohtlikke kaupu.
  4. Pakid ei tohi sisaldada kaupu, mis võivad ohustada inimeste või loomade elu või transpordivahendeid või mis võivad muul viisil teisi UPSi poolt transporditavaid kaupu rikkuda või vigastada või mille transportimine, välja- või sissevedu on vastava seadusega keelatud.

Saatja vastutab saatekirja märgitud andmete täpsuse ja täielikkuse eest ja selle eest, et pakile on märgitud saatja ja saaja piisavad kontaktandmed ning paki sisu sellise pakendamise, märgistuse ja sildistamise, ning samuti selle sisu vajalikul määral kirjeldamise, klassifitseerimise ja saatedokumentide olemasolu eest, mis teevad kauba transpordiks sobivaks ning mis vastavad juhendi nõuetele ja vastavale seadusele. Välja arvatud juhul, kui saatelehel

või muus kasutatavas UPSi veodokumendis on selgelt sätestatud muu teenuse tase, edastatakse saadetised kiirteenusena (kui see on vastavas sihtkohas saadaval) ja vastavalt sellele arvestatakse ka kõik tasud.

Saatja kinnitab, et kõik käesolevate tingimuste alusel transpordiks antud pakid vastavad ülaltoodud lõikudes (i) kuni (iv) kirjeldatud piirangutele ja on tema enda poolt (kui saatja on eraisik) või talle alluva usaldusväärse personali või pakki UPSile üleandva isiku (kui see pole paki saatja) poolt turvalises paigas pakitud ning nad on olnud ettevalmistamise, hoiustamise ja UPSi transportimise käigus kaitstud kõrvaliste isikute sekkumise eest. Käesolevate tingimuste alusel pakkide vedamiseks võtmisel tugineb UPS siintoodud kinnitusele. Muid pakke vedamiseks ei võeta.

3.2 Kiiresti riknevaid ja temperatuuritundlikke kaupu transporditakse juhul, kui saatja nõustub enda kanda võtma sellega kaasnevad riskid. UPS ei rakenda sellistele pakkidele erikäitlemist.

3.3 Veost keeldumine ja veo katkestamine

 1. Kui UPSile saab teatavaks, et mistahes pakk ei vasta ülalnimetatud piirangutele või tingimustele või et lunasaadetisena (COD) saadetava paki saatelehele märgitud väärtus ületab paragrahvis 8 määratletud piirid, on UPSil õigus kõnealuse paki (või vastavat pakki sisaldava saadetise) vedamisest keelduda või juhul, kui pakki juba transporditakse, võib UPS paki transportimise peatada ja pakki või saadetist saatja juhise saamiseni kinni pidada.
 2. Samuti võib UPS katkestada paki vedamise juhul, kui pakki ei ole võimalik saajale üle anda, kui saaja keeldub pakki vastu võtmast, kui UPS ei suuda pakki kohale toimetada ebaõige aadressi tõttu (olles kasutanud kõiki mõistlikke abinõusid õige aadressi leidmiseks) või kui selgub, et õige aadress on muus riigis kui on märgitud pakile või saatelehele või kui saaja ei maksa lunatasuga paki kohatoimetamisel lunaraha.
 3. Kui UPSil on õigus paki või saadetise vedamine katkestada, on tal ka õigus see oma äranägemise järgi saatjale tagastada.

3.4 Saatja vastutab UPSil tekkivate mõistlike kulutuste (sh laokulud) tasumise eest, UPSil tekkivate kulutuste ning temalt sisse nõutavate maksude ja tollimaksude tasumise ning kõikide UPSile esitatud nõuete eest juhul, kui pakk ei vasta mistahes ülaltoodud punktis 3.1 kirjeldatud piirangutele, tingimustele või avaldustele, või kui UPS käesolevas punktis 3 lubatud juhul pakist või saadetisest keeldub või paki või saadetise veo peatab või paki või saadetise saatjale tagastab. Paki või saadetise saatjale tagastamise puhul on saatja kohustatud tasuma ka kõik vastavad kulud, mis arvestatakse vastavalt UPSi kehtivatele teenuste tariifidele.

3.5 Kui saatja annab UPSle üle paki, mis ei vasta mõnele punktis 3.1 sätestatud piirangule või tingimusele ja selleks ei ole UPSi sõnaselget kirjalikku nõusolekut, ei hüvita UPS saatjale kahjusid, mis nimetatuga seoses võivad saatjal sellise paki vedamisega tekkida (sõltumata sellest, kas paki mittevastavus põhjustas kahju tekkimise või soodustas seda ja vaatamata UPSi hooletusele, välja arvatud tahtlik rikkumine, või UPSi töötajate, lepingupartnerite või esindajate hooletusele, kaasa arvatud tahtlus), ning juhul, kui UPS peatab paki veo käesolevate tingimustega lubatud põhjustel, ei ole saatjal õigust nõuda paki transportimise eest tasutud summade tagastamist.

3.6 Juhul, kui paki või saadetise transport on peatatud vastavalt käesolevatele tingimustele ning UPS ei saa mõistliku aja jooksul saatjalt juhiseid paki või saadetise edastamise kohta või identifitseerida saatjat ega muud paki saamiseks õigustatud isikut (olles vajadusel paki avanud), on UPSil õigus pakk või saadetis oma äranägemise järgi hävitada või maha müüa. Kirjeldatud müügi tulusid rakendatakse eelkõige paki või saadetisega seotud maksude ja kulude

(k.a. intressid) tasumiseks. Jääki hoitakse saatjalt instruktsioonide saamiseni.

3.7 UPS jätab endale õiguse, kuid mitte kohustuse, avada ja kontrollida või röntgenikiirguse abil skaneerida iga talle transpordiks pakutud pakki igal ajahetkel.

4. Tollimine

Kui pakk tuleb tollida, on saatja kohustatud lisama pakile selleks otstarbeks vajaliku tervikliku ja täpse dokumentatsiooni, kuid, kui ei ole teisiti kokku lepitud, esineb UPS paki tollimisel saatja esindajana. Juhul, kui saadetise saatmis- ja sihtkoht asuvad mõlemad sama tolliala piires, teostab UPS saadetise tollimise vaid juhul, kui talle on antud vastavad instruktsioonid. Samuti nõustub saatja sellega, et UPSi võidakse lugeda paki saajaks ainult selleks, et ta saaks tollimise läbiviimiseks määrata tollimaakleri.

5. Tasumine

5.1 Veo- ja teiste teenuste hinnad on koondatud juhendisse ning juhul, kui nende eest ei tasuta enne transporti, tuleb kõik arved tasuda 7 päeva jooksul alates arve saamisest või UPSiga kirjalikult kokku lepitud muu aja jooksul. UPS võib kontrollida pakkide tegelikku ja/või mõõtudele vastavat kaalu, ning kui see on deklareeritust suurem, esitada arve kontrolli tulemusele vastavalt. Vastupidiste tõendite puudumisel loetakse arve kätte saaduks kolm tööpäeva pärast arve väljastamise kuupäeva.

5.2 Juhul, kui a) UPSilt nõutakse saatja, saaja või kolmanda isiku eest maksude või lõivude tasumist, b) valitud tasumise viis osundab, et saaja või kolmas isik peaks maksma mistahes tasusid või c) makse, lõive, trahve, tasusid või kuluhüvitisi kohaldatakse või kantakse tolliasutuste mistahes tegevuse tõttu või selle tõttu, et saatja või saaja ei ole esitanud veose kohta korrektset dokumentatsiooni või nõutavaid lubasid või litsentse, siis igal üksikul juhul (loobumata saatja lepingulisest tasumise kohustusest) nõuab UPS esialgselt nende summade tasumist saajalt või (kui kohaldatav) kolmandalt isikult. Juhul kui nimetatud isikud ei tasu seda summat koheselt täies ulatuses, kohustub selle summa tasuma saatja esimesel kirjalikul nõudmisel. UPS ei ole kohustatud makse saamiseks esitama eraldi nõuet saaja või kolmanda isiku vastu, kuna saatja kohustub solidaarselt vastutama koos nimetatud isikutega. Kahtluse korral lasub saatjal kohustus tõendada, et nimetatud summad on tasutud.

5.3 Iga UPSile õigeaegselt tasumata summale lisandub intress, mille määr on 2% kõrgem pankadevahelisest üleöölaenulepuingute intressimäärast maksetähtaja päeval riigis, kus pakk UPSile transportimiseks anti, alates maksetähtajast kuni kuupäevani, kuni UPS kogu tasu kätte saab, olgu see siis kas enne või pärast kohtuotsust. Lisaks sellele on UPSil õigus viivituse administreerimise tasule iga arve kohta kuni 15 euro (EUR) väärtuses kohalikus valuutas.

5.4 Kui saatja, saaja ega mõni kolmas osapool ei tasu käesolevate tingimuste kohaselt mistahes makset, on UPSil õigus veetavaid pakke kogu summa saamiseni kinni pidada või selliseid pakke müüa, kasutades saadud tulu vastava kohaliku seaduse järgselt võla hüvitamiseks. Mistahes nimetatud viisil hüvitamata summad tuleb ikkagi UPSile tasuda.

5.5 Juhendis sätestatud UPSi veotariifid kehtivad ainult selliste pakkide veo korral, mille väärtus ei ületa 50 000 USD-ga (või väiksema summaga, kui kohaldamisele kuulub väiksem summa) võrdset summat kohalikus valuutas. Kui UPS saab teada, et veetud paki väärtus oli, ilma sõnaselge UPSi nõusolekuta, nimetatud summast suurem, siis kehtib sellise paki veole lisaks muudel alustel kohaldatavatele määradele, tariifidele ja muudele käesolevate tingimuste kohastele hüvitistele lisatasu, mis võrdub 5 protsendiga paki väärtusest, mis ületab 50 000 USD.

6. Teenuse katkestus

Kui UPSil ei ole võimalik saatja paki transporti UPSist sõltumatutel põhjustel alustada või jätkata, ei ole UPS lepingut saatjaga rikkunud, kuid UPS teeb kõik, mis on antud oludes mõistlikult võimalik, et paki transporti alustada või seda jätkata. UPSist sõltumatutel põhjustel toimuvad juhtumid on näiteks õhu- või maatranspordi katkemine, mida põhjustab halb ilm, tuli, veeuputus, sõda, sõjategevus, rahvarahutused, valitsuse või teiste ametivõimude (kaasa arvatud muuhulgas ka tolli) tegevus, töövaidlused või UPSi või mõnda teist osapoolt mõjutavad kohustused.

7. Raha tagastamise garantii

Teatud teenuste ja sihtpunktide puhul pakub UPS vedamise tasude tagastamise garantiid. Hetkel kehtiva üksikasjaliku info selle rakendatavuse ja vastava kohaletoimetamise ning hiliseima vastuvõtuaja kohta vastava teenuse ja sihtkoha suhtes leiate juhendist ja UPSi koduleheküljelt (www.ups.com) ja need on kehtivad ajal, kui kaup transpordiks vastu võetakse, ning infot võib kontrollida, võttes ühendust saatja kohaliku UPSi kõnekeskusega. Kahtluste vältimiseks – UPSi vastutus raha tagastamise garantii alusel piirdub ülaltooduga ja garantii ei sisalda mingeid kohustusi ega lubadusi saadetise kindlal ajal saabumise kohta.

8. Tasutakse kättesaamisel (lunasaadetis, COD)

Teatud sihtpunktidele, mille kohta saate infot kohalikust UPSi teeninduskeskusest, pakub UPS makseviisina lunasaadetise teenust vastavalt juhendile. Juhul, kui saatja kasutab nimetatud teenust, nõuab UPS alltoodud tingimustel

(k.a need, mis puudutavad valuutavahetuskurssi) saatja nimel saatelehes märgitud lunatasu tasumist.

Lunatasu summad tuleb saatelehele märkida kas eurodes (EUR) või muul juhul sihtkohariigi valuutas. Juhul, kui saatelehele märgitud lunatasu summa valuuta on erinev saajalt vastuvõetud ja/või saatjale makstavast valuutast, tehakse valuutavahetus sellise kursiga, mille UPS mõistlikult määrab.

UPS ei võta endale vastutust valuutavahetuse riskide eest.

8.1 Lunatasu sularahas – Kui UPSile on vastavalt UPSi juhenditele antud saatelehel juhendid võtta tasuna vastu vaid sularaha, aktsepteerib UPS lunatasu ainult sularahas ja sihtkohariigis käibel olevas valuutas. Sularaha vastuvõtmisel on saatja nimel vastuvõetava raha maksimumsumma kohalikus valuutas 5 000 USDle vastav summa päevas iga saaja kohta. Sõltumatult ülaltoodust on Prantsusmaale saadetavate lunatasuga saadetiste puhul saatja nimel sularahas vastuvõetav maksimumsumma 750 eurot (EUR) saaja kohta päevas. Aeg-ajalt võib teatud riikides olla rakendusel lisapiiranguid; nimetatud piirangute kohta leiate üksikasjalikku informatsiooni kas juhendist või UPSi koduleheküljelt (www.ups.com). Juhul, kui saatja määrab nimetatud piiranguid ületava lunaraha summa, on UPSil automaatselt õigus võtta makseviisina vastu tšekke terve summa ulatuses või osale summale.

8.2 Lunatasu tšekiga – juhul, kui saatelehele ei ole selgesõnaliselt (ja vastavate UPSi juhiste raames) märgitud juhiseid selle kohta, et UPS võtaks tasuna vastu ainult sularaha, on UPSil õigus aktsepteerida tasu kas sularahas (vastavalt piirangutele lõigus 8.1) või ükskõik millise saadetise sihtkohariigis tunnustatud ja saatja nimele välja kirjutatud tšeki näol. Juhul, kui UPS aktsepteerib makseviisina tšekke, ei tohi vastuvõetav summa ületada 50 000 USD (või väiksema summa, kui kohaldamisele kuulub väiksem summa) väärtust kohalikus valuutas paki kohta. Juhul, kui UPSil on õigus aktsepteerida makseviisina tšekke, võib UPS võtta vastu tšekke, millele on märgitud summa kas eurodes (EUR) või muul juhul sihtkohariigi valuutas.

8.3 Vastuvõetud lunatasu summade tasumine – juhul, kui UPS võtab vastu summa sularahas, maksab UPS saatjale sellele summale vastava summa selle riigi valuutas, kus pakk UPSile saatmiseks antakse. UPS võib teha selliseid lunaraha summa väljamakseid kas ülekandena UPSile teatatud pangaarvele või saatja nimele väljastatud tšekiga. Saatja nimele välja kirjutatud tšekke, ükskõik kas need on ülalnimetatud tingimustel UPSi poolt väljastatud või UPSi poolt lõigus 8.2 nimetatud tingimustel vastuvõetud, võib saatjale edastada kas hariliku posti teel saatja vastutusel või väljastada need UPSi kontoris saatjale või isikule, kes on volitatud tšekke saatja nimel vastu võtma.

8.4 Juhul, kui saatja ei ole lunatasu summasid kätte saanud, peab saatja teavitama UPSi sellest kirjalikult 45 päeva jooksul alates kõnealuse paki kohaletoimetamisest.

8.5 Saatja hüvitab UPSile kõiki saaja või kolmanda isiku poolt UPSi vastu esitatavad nõuded, mis on esitatud juhul, kui UPS ei saa pakki kohale toimetada sellepärast, et saaja ei tasu lunatasu nõutud viisil või keeldub pakki vastu võtmast.

8.6 UPSi vastutus vastuvõetud summa suhtes ei ületa käesolevate tingimuste kohaselt kogutavat maksimumsummat või saatelehele märgitud summat, kusjuures kohaldatakse väiksemat summat. Lisaks ei tohi lunatasu suurus mitte mingil juhul ületada kaupade väärtust nende sihtkohas koos liituvate veokuludega. Kahtluste vältimiseks, lunatasu ei kujuta endast väärtuse deklaratsiooni paragrahvi 9.4 kohaselt ega muul viisil ning ei mõjuta seega UPSi vastutust kauba enda kaotuse, vigastuse või hilinemise suhtes.

UPS ei võta endale vastutust saaja poolse ebaaususe või pettuse eest, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, võltsitud tšeki või hiljem tühiseks osutunud tšeki või saaja poolt ebakorrektselt täidetud tšekkide esitamise eest.

9.   Vastutus

9.1 Riikides, kus kehtivad Varssavi või CMR konventsioonid või muud konventsioonide põhjal vastu võetud ja täidetavad riiklikud seadused, (lühendatult konventsioonieeskirjad) või kus (ja vastavas ulatuse) kehtivad muud kohustuslikud riiklikud seadused, kohaldatakse UPSi vastutusele ja vastutuse piirangule nimetatud eeskirju.

9.2 Riikides, kus konventsiooneeskirjad või kohustuslikud riiklikud seadused ei ole rakendatavad, vastutab UPS ainult hooletuse ja oskamatusega tehtud toimingute eest ja UPSi vastutus on määratud ainult käesolevate tingimustega ning (välja arvatud kehavigastuse või surma juhtumil) piiratud tõestatud kahjudega kohaliku valuuta ekvivalendis, mis vastab 85 EUR ühe saadetise kohta, kui saatja pole deklareerinud suuremat väärtust alltoodud p. 9.4 kohaselt.

9.3 Kui hageja (või muu isik, kelle nimel tal on õigus hageda) on põhjustanud või kaasa aidanud saadetise või paki kadumisele, kahjule või viivitusele, võib see vähendada või välistada UPSi vastutuse (koos ülalnimetatud piirangutega) kooskõlas sellise kaasaaitava hooletuse kohta rakendatavate seadustega.

9.4 Vastavalt punkti 9.5 tingimustele võib saatja kasuks kohalduda suurem vastutuse määr sellest, mida UPS kohaldab ülaltoodud paragrahvi 9.2 alusel, või mis on määratud konventsioonireeglitega või muu kohustusliku riikliku seadusega. Saatja võib seda teha, deklareerides saadetisele saatelehel suurema väärtuse võrreldes juhendiga ja makstes lisatasu. Kui saatja deklareerib saadetisele suurema väärtuse ja maksab kehtiva lisatasu, siis on UPSi vastutus piiratud tõestatud kahjudega, kuid mitte ületades deklareeritud summat. Vastavate kaupade väärtus ei tohi mitte mingil juhul ületada p. 3.1 määratud piirväärtusi.

9.5 Kui konventsioonieeskirjad või muud kohustuslikud riiklikud seadused ei määra teisiti, ei vastuta UPS otseste majanduslike kahjude eest, näiteks kulutused alternatiivsele transpordile, saamatajäänud tulu, kasumi kaotus, ärivõimaluste kaotus või kasutamise võimatusest tingitud tulukaotus, mille põhjustas saadetise kaotus, kahjustus või hilinemine, olenemata sellest, kas selle saadetise väärtus on deklareeritud kahjule vastavalt või mitte paragrahvi 9.4 kohaselt.

UPS ei vastuta pakendi kahjustumise või sellele tekitatud kahju eest.

10. Kättetoimetamine

UPSil võib toimetada saadetise saatelehel nimetatud saaja kätte või teise isiku kätte, kellel on vastavalt asjaoludele õigus saadetist saaja nimel vastu võtta (näiteks saajaga sama aadressi jagavad isikud või saaja naabrid). Saajat informeeritakse mistahes asendatud üleandmisest saaja aadressile jäetava teatega.

UPS võib kasutada elektroonilist seadet, et saada tõendit saadetise kohaletoimetamise kohta ja saatja nõustub, et ta ei vaidlusta UPSi toetumist vaid selle seadme väljatrükile alusel, et vastav informatsioon on omandatud ja salvestatud elektrooniliselt.

Välja arvatud juhtudel, mille puhul konventsioonieeskirjad või muud kohustuslikud riiklikud seadused nõuavad teisiti, ei võta UPS endale vastutust mistahes olukorras saadetise veo katkestamise, kohaletoimetamise ümbersuunamise

(kas siis saatelehel nimetatust erinevale saajale või aadressile) või paki tagastamise eest saatjale ja juhul, kui ta püüab seda teha kuid see ei õnnestu, ei kanna ta mingit vastutust sellest tuleneva kahju eest.

11. Andmekaitse

Saatja nõustub, et UPS ja teised UPSi grupi firmad üle maailma, kaasa arvatud firmad riikides, kus andmekaitse tase ei pruugi olla samal tasemel kui riigis, kus pakk UPSile transportida antakse, tohivad kasutada kõiki saatjalt UPSile antud andmeid haldusanalüüsiks ja järelvalveks, kliendile mõeldud andmete ostmiseks ja nendega varustamiseks, kliendiarvete haldamiseks ja teiste UPSi firmade poolt pakutavate teenuste ja toodete reklaamimiseks. Kohaldatava seaduse alusel on saatjal teatud seaduslikud õigused (mille tagab vastuvõttev UPS) ligipääsuks tema kohta UPSi poolt peetavatele andmetele, samuti on tal õigus nende andmete parandamiseks või kustutamiseks ja nende andmete otseseks turustamiseks kasutamise keelamiseks.

12. Nõuete esitamine – Aegumine

Kõik nõuded UPSi vastu tuleb esitada kirjalikult, niipea kui võimalik, kuid igal juhul 14 päeva jooksul saadetise kättesaamisest (ka osalisest kättesaamisest) kahjujuhtumi korral, ja hilinemise puhul 21 päeva jooksul päevast,

mil kaubad on saaja aadressile kohale toimetatud ning kaotsimineku korral 60 päeva jooksul UPSile vedamiseks üleandmisest. Lisaks sellele aeguvad kõik mistahes saadetistega seotud nõuded UPS vastu ning neid ei ole võimalik esitada tähtaja möödumisel juhul, kui ei ole alustatud õigusmenetlust ja kui UPS ei ole saanud sellekohast kirjalikku teadet kaheksa kuu jooksul pärast vastavate asjade kättetoimetamist või, mittekättetoimetamise korral, kaheksa kuu jooksul alates kättetoimetamiseks ettenähtud kuupäevast. See tingimus ei mõjuta konventsiooni sätetest või muudest kohustuslikest riiklikest seadustest tulenevaid saatja õigusi.

13. Lepingu terviklikkus ja osade eraldatavus

UPSi eesmärk on koondada kõik UPSi ja saatja vahelise lepingu tingimused käesolevasse dokumenti ja teenuste ja hinnakirja juhendisse. Juhul, kui saatja soovib käesolevaid tingimusi muuta, peab ta tagama, et muudatused on kirjalikult fikseeritud ning saatja poolt ja UPSi nimel allkirjastatud enne seda, kui UPS saadetise veoks vastu võtab. Juhul, kui käesolevate tingimustes mõni osa ei ole rakendatav, ei mõjuta see teiste osade rakendatavust ega kehtivust.

14. Kohaldatavad seadused

Käesolevatele tingimustele kohaldatakse selle riigi seadusi, kus saadetis on UPSile üleantud selle edasisaatmiseks.

EKLT OÜ. Valukoja 22, 11415 Tallinn, Estonia
Phone: +372 666 4700, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.