Garantiid ja vastutus

Kadumise, kahju või hilinemise vastutus Järgnev on teavitava otstarbega kokkuvõte mõnedest asjassepuutuvatest UPS Veotingimuste ja –korra tingimustest. Täielikud tingimused on ära toodud lehekülgedel 38-39 ning on ülimuslikud juhul, kui neis on lahknevusi võrreldes käesoleva kokkuvõttega.

Rahvusvaheline vedu: kui vedu on rahvusvaheline, võivad kehtida rahvusvahelised konventsioonid: eriti Varssavi või Montreali konventsioonid õhutranspordi puhul ja rahvusvaheline kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR konventsioon) maanteetranspordi puhul. Riiklikud seadused mõnedes maades võivad samuti laiendada selliste konventsioonide eeskirju puhtalt riigisisestele vedudele.

Riikides, kus kehtivad Varssavi, Montreali või rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR konventsiooni) reeglid, piiritlevad ning enamusel juhtudel ka piiravad need meie vastutust saadetiste kaotuse, kahjustuse või hilinemise eest.

– Varssavi ja Montreali konventsioonide piirmäär on tavaliselt 19 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikut (SDR)1 asjassepuutuvate kaupade iga kilogrammi kohta

– rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR konventsiooni) piirmäär on 8,33 SDR’i kilogrammi kohta (kuid on hilinemise korral piiratud veo eest võetava tasuga).

Muu vedu: riikides, kus konventsioonide reeglid ei kehti, maksame kompensatsiooni ainult paki kaotuse, kahjustamise või hilinemise eest, mis on toimunud meie hooletuse tõttu, kuid mitte rohkem kui 85 EUR saadetise kohta kohaliku valuuta ekvivalendis, kusjuures (nagu kõigil juhtudel) peab kahju olema tõestatud. Vaadake meie tingimusi ja korda edasise informatsiooni jaoks.

Deklareerides UPSi saatedokumentides saadetisele veoks suurema väärtuse ja makstes vastava lisatasu, võib Teie kasuks olla kohaldatav kõrgem vastutuse piirmäär. Kui deklareerite saadetisele suurema väärtuse ja maksate kehtiva lisatasu, siis UPSi vastutus on piiratud tõendatud kahjudega, kuid mitte üle deklareeritud summa. (vt „Valikuliste teenuste“ osa lk 26).

Asjassepuutuvate kaupade väärtus ei või mistahes juhul ületada 50 000 USD (500 USD ehete ja kellade puhul, välja arvatud dekoratiivehted ja -kellad) või kohaliku valuuta ekvivalenti saadetisse kuuluva paki kohta, kuna UPS ei paku saatmise võimalust kaupadele, mille väärtus ületab ülaltoodud summasid.

Kui konventsiooni sätted või muud kohustuslikud riiklikud seadused ei nõua teisiti, ei vastuta me puht majanduslike kahjude eest (nagu kasumi kaotus, ärivõimaluste kaotus või kasutamise võimatusest saamata jäänud tulu), seda isegi siis, kui asjassepuutuva saadetise osas oli väärtus deklareeritud. Samuti ei vastuta me mistahes kahjustuste eest pakendile ega selle kaotuse eest.

Kõik nõuded UPSi vastu tuleb esitada kirjalikult, niipea kui võimalik, ning ainult meie tingimustes ja korras ära toodud ajavahemiku jooksul. Konventsioonide reeglid (kui on kohaldatavad) võivad lubada nõuete esitamist UPSi vastu ka väljaspool neid ajavahemikke.

Lisaks ülaltoodule, tuleb mistahes juriidilisi protseduure saadetise suhtes alustada ja meile sellekohane kirjalik teatis saata kaheksa kuu jooksul kättetoimetamisest või (mittekättetoimetamise puhul) ettenähtud kättetoimetamise päevast. Kui Varssavi, Montreali või rahvusvaheline kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR konventsioon) on rakendatavad, on aegumistähtajad juriidiliste protseduuride alustamiseks pikemad: 2 aastat Varssavi ja Montreali konventsioonide puhul ja 1 aasta (3 aastat kui leidis aset tahtlikult ebaõige tegevus UPSi poolt) rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR konventsiooni) puhul.

1 Rahvusvahelise Valuutafondi Arvestusühik  (SDR) on Rahvusvahelise Valuutafondi poolt kasutusele võetud arvestusühik. SDRi jooksev väärtus tuuakse regulaarselt ära juhtivates finantsajalehtedes.

EKLT OÜ. Valukoja 22, 11415 Tallinn, Estonia
Phone: +372 666 4700, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.