Keelatud kaubaartiklid

Järgmiste kaubaartiklite saatmine on keelatud kõigisse UPSi poolt teenindatavatesse riikidesse (välja arvatud erilepingu alusel):

 • alkohoolsed joogid;
 • elevandiluu ja elevandiluust tooted;
 • elusloomad;
 • eriti väärtuslikud kaubaartiklid (nt kunstiteosed, antiikesemed,
 • kalliskivid, kuld ja hõbe);
 • isiklikud asjad (välja arvatud teatud riikidesse, kui saadetakse koostöös
 • kandekeskustega);
 • juveelitooted ja kellad (välja arvatud dekoratiivehted ja -kellad)
 • väärtusega üle 500 USD või selle kohaliku valuuta ekvivalendi
 • paki kohta¹
 • karusnahad;
 • kiiresti riknevad kaubad;
 • metsloomanahad;
 • ohtlikud kaubad/ohtlikud materjalid (vastavalt IATA ja ADR nõuetele);
 • pornograafilised materjalid;
 • raha, väärtpaberid ja ettemaksekaardid (nt kinkekaardid);
 • saatjata pagas;
 • seemned;
 • taimed;
 • tubakas ja tubakatooted;
 • tulirelvad.

Isiklikud asjad hõlmavad üldiselt vähemalt 6 kuud saatja omanduses olnud isiklikuks kasutamiseks mõeldud esemeid. Isiklike asjade täpne määratlus (mis põhineb kehtivatel tollieeskirjadel) varieerub riigiti.

Lisainformatsiooni saamiseks konsulteerige palun oma kohaliku UPSi kõnekeskusega.

Saatjata pagas tähendab kohvreid, kandekotte, seljakotte, portfelle ja muid selliseid pagasiesemeid, nende sisust sõltumata (neid võib aga saata tühjalt, lukustamata ja UPSi juhistes ettenähtud viisil pakendatuna).

Lisaks on keelatud saata kaupu, mis liiguvad ATA-märkmiku all ja kõiki ajutise ekspordi ja impordi kaupu; kaupu, mis liiguvad FCR (ekspedeerija kauba vastuvõtutõend), FCT (ekspedeerija veotunnistus) ja CAD (sularaha dokumentide vastu) tehingute raames; iseloomuliku defektiga saadetisi, mis oma olemuselt tõenäoliselt määrivad, kahjustavad või vigastavad inimesi, kaupu ja seadmeid; kaupu, mille vedu on seadusega päritoluriigis, transiitriigis või sihtpunktis keelatud (nt elevandiluu ja elevandiluust tooted); kaupu, millelt võetakse aktsiisimaksu (nt kanged alkohoolsed joogid) või mis nõuavad rivahendeid, ettevaatusabinõusid või lube. Kehtiva seaduse alusel võib teatud kaupu transportida ainult ettekirjutatud tingimustel ning teatud kaupade transport õhu kaudu on keelatud (nt vedelikud klaasnõudes).

 Keelatud kaubaartiklite saatmine UPS-iga lepingu alusel

Teatud kaupu, mis on loetelus keelatud, võidakse UPSi poolt aktsepteerida lepingu alusel saatjate puhul, kes saadavad regulaarses koguses ja on suutelised järgima kehtivaid nõudeid. Esemed, mida saame vedada teatud tingimustel, on:

 • alkohoolsed joogid;
 • bioloogilised ained;
 • kiiresti riknevad kaubad;
 • seemned;
 • taimed;
 • tubakas ja tubakatooted.

Mitte kõiki kaupu ei saa kõikidesse riikidesse saata.
Lisateabe saamiseks helistage palun numbril 666 4700 või pöörduge oma UPS kontaktisiku poole.

 Alkohoolsed joogid

UPS pakub alkoholiveo teenust, mis annab klientidele võimaluse vedada alkohoolseid jooke, mis sisaldavad vähem kui 70% alkoholi, ainult teatud riikide siseselt ning nende vahel. Kuigi kauba saatjatele alkoholitööstuses on leping endiselt vajalik, saab aktsepteeritavust otsustada kohapeal ning
kliendid saavad veoga kohe alustada.

Alkohoolseid jooke võib vedada kas makstud aktsiisimaksuga või aktsiisi peatamise korra alusel. Siiski peab alkoholisisaldus nendes jookides olema väiksem kui 70% ning need peavad olema anumates, mille maht on 5 liitrit või vähem.

UPS võtab vastu taolise alkoholi riigisiseseid vedusid järgnevates riikides: Belgia, Hispaania, Holland, Itaalia, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Üle piiri võib alkoholi vedada ELi liikmesriikides, välja arvatud Soome ja Rootsi. Piirkondades, mis ei kuulu ELi tollipiirkonda või ELi ühisesse käibemaksusüsteemi, ei toimu kõnealust vedu. Alkohoolseid jooke ei saa vedada aktsiisi peatamise korra alusel Lätis ja Maltal ega sealt välja.

Saadetised, mis sisaldavad alkohoolseid jooke, tuleb saatelehel, veokirjal või muul saatedokumendil selgelt tähistada kui „Alkohoolsed joogid“ („Alcoholic beverages“). Alkohoolseid jooke ei tohi lisada saadetisele, mis sisaldab mittealkohoolseid tooteid. Veelgi enam, saadetised, mis sisaldavad alkohoolseid jooke, tuleb teistest toodetest füüsiliselt eraldada, kui neid UPSile laadimiseks valmis pannakse.

UPS nõustub kohale toimetama alkohoolseid jooke vaid täiskasvanutele. Seetõttu, kui Te saadate alkoholi oma elukoha aadressile, peate valima „Täiskasvanu allkiri nõutud“ valiku (palun vaadake käesoleva juhendi lehekülge 30).

Tooted nagu alkohol alluvad aktsiisimaksuseadustele kõigis ELi liikmesriikides. Sellisena on nõutav, et kõigil rahvusvahelistel ning teatavatel riigisisestel saadetistel oleksid kaasas eridokumentatsioon või maksumärgid. Palun pidage silmas, et UPS ei anna aktsiisimaksu dokumentidele automaatselt kaubasaaja allkirja ega tagasta neid dokumente automaatselt kauba saatjale.

Üksikasjalik teave aktsiisimaksukorra kohta on avaldatud Euroopa Komisjoni poolt ning on kättesaadav internetis². Samuti võite ühendust võtta oma kohaliku müügiesindajaga ning küsida täiendava teabe saamiseks brošüüri UPSi alkoholivedude kohta.

 Üldkohustused

Vastavas riigis kehtivate seaduste ja muude õigusaktide järgimine on saatja kohustus. Saadetised vaatab läbi toll või teised riigivõimu esindajad, millega seoses võivad tekkida viivitused.

Jätame endale õiguse keelduda või veo ajutiselt katkestada kui saadetisel, mis meie arvates ei sobi transportimiseks või ei ole piisavalt kirjeldatud, klassifitseeritud või pakitud ja märgistatud transportimiseks sobival viisil ning varustatud vajalike dokumentidega, puuduvad saatja ja vastuvõtja kontaktandmed ja andmed kauba kohta.

Me ei transpordi kaupu, mis võivad rikkuda kohaldatavaid ekspordi, impordi või muid seadusi; ohustavad meie töötajaid, agente ja alltöövõtjaid või transpordivahendeid; mis meie arvates määrivad, annavad värvi või muul viisil kahjustavad teisi kaupu või seadmeid; mis ei ole majanduslikel või praktilistel kaalutlustel transporditavad; mis on keelatud seadusega või föderaalse, riigi või kohaliku valitsuse määrusega päritolu- või sihtriikides.

 Ohtlikud veosed

UPS peab kinni õhutranspordi nõuetest, mis on välja toodud Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) poolt ja maanteetranspordi nõuetest, mis on välja toodud ÜRO ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) poolt ning ei aktsepteeri oma süsteemis ohtlikke veoseid ei riigisiseselt ega rahvusvaheliselt. Maanteetranspordile kehtivad ka kohalikud riigisisesed määrused.

Ettevõtetele, mis saadavad ohtlikke kaupu ilma sobiva märgistuseta, dokumentatsioonita ja pakendita, võidakse kohaldada rahatrahve ja seadusest tulenevaid karistusi.

Lisaks on oluline UPS-iga saates meeles pidada järgmist:

 1. kui kasutate pakendeid või pappkaste korduvalt, veenduge, et kõik vanad sildid on eemaldatud. Ükskõik millise ohtliku kauba märgistus saadetisel põhjustab saadetise kinnipidamise ja läbivaatuse, tuues kaasa viivitusi teenindusel ning ebamugavusi nii Teile kui Teie kliendile.
 2. kui saadate kaupu, mida ekslikult võidakse pidada ohtlikeks kaupadeks, kuid ei ole seda nende ebatavalise nime, välimuse vm tõttu, on kasulik saatedokumentidele selgelt märkida, et kaubad „ei ole klassifitseeritud ohtlike kaupadena“. See kindlustab, et kaup ei viibi põhjuseta. Mistahes valeandmete esitamise eest võidakse määrata saatjale suured trahvid.

EKLT OÜ. Valukoja 22, 11415 Tallinn, Estonia
Phone: +372 666 4700, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.